กำหนดการ

กำหนดการสัมมนา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi)

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โดย พิธีกรดำเนินรายการ
09.15 – 09.30 น. กล่าวเปิดงาน “การฝึกอบรมให้ความรู้ในการเข้าใช้งานระบบอย่างถูกต้อง”
โดย ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) หรือผู้แทน
09.30 – 10.15 น. นโยบายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย
ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) หรือผู้แทน
10.15 – 10.30 น. พักเบรกรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “Global Digital Trends”
เรียนรู้แนวโน้มทิศทางในโลกอนาคต และการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
เทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้ Social Media Application ต่างๆในชีวิตประจำวัน
โดย ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ
ที่ปรึกษาโครงการ Smart City Innovations Hub
และผู้เชี่ยวชาญธุรกิจ Start Up และการตลาดดิจิทัลหรือผู้แทน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “Shortcut Digital Marketing with Smart Phone”
เรียนลัดเรียนรู้วิธีการสร้าง Facebook Fanpage
การเลือกกลุ่มฐานลูกค้า การลงโฆษณาบน Facebook
และเทคนิคการซื้อโฆษณา Facebook ต้นทุนต่ำ ฯลฯ
โดย คุณชลกฤษ ฟองสายชล
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลหรือผู้แทน
14.30 – 14.45 น. พักเบรกรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.30 น. สาธิตวิธีการใช้งานและวิธีการเข้าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายสาธารณะ Free Wi-Fi
และการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย
โดย คุณธีระชัย อุดมกิจปัญญา
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล บมจ. กสท โทรคมนาคม
15.30 – 16.30 น. ถาม-ตอบและร่วมกิจกรรมการรับของรางวัล

**หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม