ดาวน์โหลดสไลด์

“Thailand 4.0” วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม

โดย ดร.รัชต วรุณสุขะศิริหรือผู้แทน
ที่ปรึกษาชำนาญการพิเศษด้านบริหารจัดการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท)

บรรยายเรื่อง Shortcut Digital Marketing with Smartphone

โดย อ.ชลกฤษ ฟองสายชล
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล

บรรยายพิเศษเรื่อง “ Global Digital Trends เรียรู้แนวโน้มทิศทางในโลกอนาคต และการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล"

โดย ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศหรือผู้แทน
ที่ปรึกษาโครงการ Smart City Innovations Hub
นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญธุรกิจ Start Up และการตลาดดิจิทัล